ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งผู้พิการรายใหม่ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2556
  รายละเอียด : ด้วยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการรับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และรวมถึงผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองทรายขาว ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพจากที่ใดมาก่อน
จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในปีงบประมาณ 2556 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ในวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00น.-16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว เพื่อจะได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเป็นหลักฐานในการประกอบคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป โดยผู้พิการที่มีคุณสมบัติครบและไม่มีลักษณะต้องห้ามมายื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตัวเอง หรือกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว
ผู้พิการจะต้องนำเอกสารมาประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้
1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีิวิตคนพิการ
2. ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารมาเีรียบร้อย) จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกัน

สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
074-687-251 ต่อ 103
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน