ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ใช้ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยให้ทางด้วยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูีรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (โดยเป็นผู้ที่เกิด 1 ตุลาคม 2495 สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฎวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ) และผู้สูงอายุที่มีการย้่ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองทรายขาว แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน และมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถยื่นได้ ตาม วัีนเวลาและสถานที่ นั้น
ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น มาขึ้นทะเบียนเืพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2556 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ในวันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 น.-16.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ืเพื่อจะได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเป็นหลักฐานในการประกอบคำขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป โดยผู้สูงอายุต้องมาแสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนด้วยตนเองโดยนำหลักฐานมาดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย จำนวน 1 ฉบับ
2. ทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสารมาเรียบร้อย) จำนวน 1 ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว
074-687-251 ต่อ 103
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 335 คน