ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน 2555 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสด  จำนวน 1 เดือน คือเดือนมิถุนายน 2555 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่ 13-14 มิถุนายน  2555)  ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี(เงินของเดือนมิถุนายน 2555)  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป

     ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้วันที่ 13 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 13 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 7 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30 - 14.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 - 15.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.วันที่ 14 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30 - 14.30 น.วันที่ 14 มิถุนายน  55 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 -15.30 น.   สำนักปลัดโทร 074- 687251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 153 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.