ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 6)
  รายละเอียด :

        ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 6)


 ด้วย  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  มีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย  (งวดที่ 6)  รอบเดือนมกราคม - ถึง มิถุนายน 2555  เป็นจำนวน  6  เดือน  ซึ่งไดกำหนดการออกจัดเก็บ  ดังนี้


ลำดับที่  หมู่ที่          วันที่            เวลา            สถานที่               หมายเหตุ


 1.       6   16-17 ก.ค. 55  09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 6


 2.       5   18-19 ก.ค. 55  09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 5


 3.       3   20,23 ก.ค. 55  09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 3


 4.       1   24-25 ก.ค. 55 09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 1


 5.       8   26-27 ก.ค. 55 09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 8


 6.       7   30-31 ก.ค. 55 09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 7


 7.      2    1 , 3  ส.ค. 55  09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 2


 8.      4    6 - 8  เม.ย. 55 09.00-15.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 4


  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ  และได้มาชำระค่าขยะมูลฝอย  ในวัน เวลา และสถานที่กำหนด


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


กองคลัง


074-687-251


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.