ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 5)
  รายละเอียด : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย (งวดที่ 6)

 ด้วย  สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  มีกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย  (งวดที่ 5)  รอบเดือนกรกฎาคม - ถึง ธันวาคม 2554  เป็นจำนวน  6  เดือน  ซึ่งไดกำหนดการออกจัดเก็บ  ดังนี้ลำดับที่  หมู่ที่          วันที่            เวลา            สถานที่               หมายเหตุ 1.       1   12-14 มี.ค.55  09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 1 2.       8   15-16 มี.ค.55  09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 8 3.       7   19-20 มี.ค.55  09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 7 4.       2   21-23 มี.ค.55 09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 2 5.       3   26-27 มี.ค.55 09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 3 6.       4   28-30 มี.ค.55 09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 4 7.       5   2-3   เม.ย.55  09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 5 8.       6    4-6  เม.ย.55 09.00-12.00 น. ออกเก็บตามครัวเรือน หมู่ที่ 6  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ  และได้มาชำระค่าขยะมูลฝอย  ในวัน เวลา และสถานที่กำหนด  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันกองคลัง074-687-251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 228 คน