ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2555
  รายละเอียด :

การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน     กันยายน 2555


     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2555 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสด  จำนวน 1 เดือน คือเดือน กันยายน 2555 โดยทางเทศบาลตำบล    คลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่ 13 กันยายน  2555)  ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี(เงินของเดือน  กันยายน 2555)  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป


   ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้
วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น. 


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 7 ณ บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7   เวลา 13.30 - 14.30 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 - 15.30 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30 - 14.30 น.


วันที่ 13  กันยายน  55 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 -15.30 น.  


 สำนักปลัด


โทร/โทรสาร :  074- 687251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน