ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญขึ้นทะเบียนความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายละเอียด :

     ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาวขอเชิญท่านได้มาขอขึ้นทะเบียนความพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555  เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ สำนักปลัด  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  ในเวลาทำการโดยนำเอกสารดังต่อไปนี้  มาขอขึ้นทะเบียนฯ


    1.  ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประจำตัวคนพิการ    จำนวน 1 ฉบับ


     2.  สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ (ธ.ก.ส.)สาขากงหรา จำนวน 1 ฉบับ


     3.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารหลักฐานภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน


    และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นแทน) จำนวน  1 ชุด


     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่งหากท่านไม่มาขอขึ้นทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด เทศบาลถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้


สำนักปลัด


074-687-251


"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"


 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน