ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เชิญขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายละเอียด :

     ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


     ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  ขอเชิญชวนให้ผู้อายุที่มีอายุครบ 60  ปีบริบูรณ์นับนับถึงวันที่ 30  กันยายน 2555 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2596  หรือผู้ที่อายุครบ  60  ปีบริบูรณ์แล้วและมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ซึ่งไม่เป็นผู้รับเงินเบี้ยยังชีพสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (ตุลาคม2556 ถึง กันยายน 2557)ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555  ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษ์อักษรให้ผู้อื่นเป็น  ผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนฅโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด  ณ  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไปโดยมีหลักฐาน ดังนี้


     1.  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ


     2.  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา


     3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร


     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่งหากท่านไม่มาขอขึ้นทะเบียนตามวัน เวลาที่กำหนด เทศบาลถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้


 


สำนักปลัด


074-687-251 


"ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน"

 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน