ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
  รายละเอียด :

      การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์


      ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2555     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2555   จากส่วนกลางจำนวน 2 เดือน  คือเดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน  2555   ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินยังชีพในเขตความรับผิดชอบของตำบลคลองทรายขาว  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสด  จำนวน 2  เดือน คือเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  2555  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน  2555)  ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี(เงินของเดือน  ตุลาคม - พฤศจิกายน  2555)  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป


    ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้


วันที่ 12  พ.ย.  55 หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น. 
วันที่ 12  พ.ย.  55 หมู่ที่ 8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันที่ 12  พ.ย.  55 หมู่ที่ 7 ณ บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 เวลา 13.30- 14.30 น.    วันที่ 12  พ.ย.  55 หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 - 15.30 น.
วันที่ 13  พ.ย.  55 หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่ 13  พ.ย.  55 หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันที่ 13  พ.ย.  55 หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30 - 14.30 น.
วันที่ 13  พ.ย.  55 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 -15.30 น.  


 สำนักปลัดโทร/โทรสาร :  074- 687251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 285 คน