ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2556


     เด็กและเยาวชนเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ใหญ่  ถ้าเด็กและเยาวชนได้รับสิ่งที่ดี ๆ  มีสุขภาพจิตดี  อารมย์เบิกบานแจ่มใส  และร่วมงานหรือกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  ย่อมส่งผลให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  กิจกรรมในวันเด็กเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนให้แสดงออกในสิ่งที่ดี  มีความเป็นตัวของตัวเอง  กล้าคิด กล้าทำ จึงควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของวัยและแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จึงได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2556


     ระยะเวลาดำเนินการ


     วันเสาร์ที่ 12 เดือน  มกราคม  พ.ศ.2556 เวลา 07.30-18.00 น.


     สถานที่่ดำเนินการ


     ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


     วัตถุประสงค์


    1.  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง  เหมาะสม


    2.  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและเยาวชนในตำบลคลองทรายขาว


    3.  เพื่อสร้างและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ


    4.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนรอดพ้นอบายมุข  สิ่งมอมเมา  และห่างไกลจากยาเสพติด


     เป้าหมาย


     เด็กและเยาวชนทั้งระบบโรงเรียน  และนอกโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่ำ 2,000  คน 


    


 


 


 


    

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 376 คน