ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2556
  รายละเอียด :

 การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์


      ประจำเดือน มกราคม 2556


     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2556 จากส่วนกลางจำนวน 1 เดือน  คือเดือน  มกราคม 2556 ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินยังชีพในเขตความรับผิดชอบของตำบลคลองทรายขาว  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสด  จำนวน 1  เดือน คือเดือน มกราคม 2556 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่  9-10 มกราคม 2556   ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี(เงินของเดือน  มกราคม 2556 )  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินการเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป    ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้


วันที่ 9 ม.ค. 56  หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น. 
วันที่ 9 ม.ค. 56  หมู่ที่  8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันที่ 9 ม.ค. 56 หมู่ที่  7 ณ บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 เวลา  13.30- 14.30 น.     วันที่ 9 ม.ค. 56 หมู่ที่  4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 - 15.30 น.
วันที่ 10 ม.ค. 56หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่ 10 ม.ค. 56หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00 - 12.00 น.
วันที่ 10 ม.ค. 56หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30 - 14.30 น.
วันที่ 10 ม.ค. 56หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30 -15.30 น.  


 สำนักปลัด


โทร/โทรสาร :  074- 687251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน