ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปี 2556
  รายละเอียด :

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปี 2556


     เทศบาลตำบลคลองทรายขาวเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ประจำปี 2556  ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้


     -  คุณสมบัติของผู้สมัครเด็กที่สมัครต้องเกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2554


     -  หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร


     1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด


     2.  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด


     3.  รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 3 รูป


     วันเวลาและสถานที่รับสมัคร


ระหว่างวันที่  11 -15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  ในวันและเวลาราชการ


ณ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง


โทร  074-687-251  ,090-482-1519


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 234 คน