ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
  รายละเอียด :

การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์
      ประจำเดือน พฤษภาคม 2556


     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤษภาคม2556 จากส่วนกลางจำนวน 1 เดือน  คือเดือน   พฤษภาคม  2556 ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินยังชีพในเขตความรับผิดชอบของตำบลคลองทรายขาว  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสดจำนวน 1  เดือน คือเดือน  พฤษภาคม 2556 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่  14  พฤษภาคม  2556   ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี(เงินของเดือน พฤษภาคม2556 )  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป
    ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้


วันที่ 14 พ.ค. 56 หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00-11.00 น. 
วันที่ 14 พ.ค. 56 หมู่ที่  8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00-12.00 น.
วันที่ 14 พ.ค. 56 หมู่ที่  7 ณ บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่7   เวลา  13.30-14.30 น.


วันที่ 14 พ.ค. 56 หมู่ที่  4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30-15.30 น.
วันที่14 พ.ค. 56 หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 10.00-11.00 น.
วันที่14 พ.ค. 56 หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 11.00-12.00 น.
วันที่14 พ.ค. 56 หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 13.30-14.30 น.
วันที่14 พ.ค.  56 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา 14.30-15.30 น.  
 


 สำนักปลัด


โทร/โทรสาร :  074- 687251


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 252 คน