ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน มิถุนายน 2556
  รายละเอียด :

การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์

      ประจำเดือน พฤษภาคม 2556     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มิถุนายน  2556 จากส่วนกลางจำนวน 1 เดือน  คือเดือน  มิถุนายน  2556 ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินยังชีพในเขตความรับผิดชอบของตำบลคลองทรายขาว  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสดจำนวน 1  เดือน คือเดือน  มิถุนายน 2556 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่  12  มิถุนายน  2556   ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี  (เงินของเดือน มิถุนายน  2556 )  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป
    ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้วันที่ 12 มิถุนายน 56 หมู่ที่ 1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา10.00-11.00 น. 
วันที่ 12 มิถุนายน 56 หมู่ที่  8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา11.00-12.00 น.
วันที่ 12 มิถุนายน 56 หมู่ที่  7 ณ บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่7   เวลา 13.30-14.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 56 หมู่ที่ 4 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา14.30-15.30 น.
วันที่12 มิถุนายน  56 หมู่ที่ 2 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา10.00-11.00 น.
วันที่12 มิถุนายน  56  หมู่ที่ 3 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา11.00-12.00 น.
วันที่12 มิถุนายน  56  หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา13.30-14.30 น.
วันที่12  มิถุนายน  56 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา14.30-15.30 น.    สำนักปลัดโทร/โทรสาร :  074- 687251

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 161 คน   
 
เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93180 โทรศัพท์ 0-7468-7251 โทรสาร 0-7461-0855
Copyright © 2007-2010 WWW.KLONGSAIKHAW.GO.TH : All Rights Reserved.