ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเงินยังชีพ ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือน กันยายน 2556
  รายละเอียด :

การจ่ายเงินยังชีพ  ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์      ประจำเดือน กันยายน 2556     ด้วยเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน  2556 จากส่วนกลางจำนวน 1 เดือน  คือเดือน กันยายน 2556 ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และจะจัดสรรให้กับผู้ที่มีสิทธิรับเงินยังชีพในเขตความรับผิดชอบของตำบลคลองทรายขาว  โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จะจ่ายให้เป็นเงินสดจำนวน 1  เดือน คือเดือน  กันยายน 2556 โดยทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  จะดำเนินการจ่ายให้ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ (จ่ายเงินในวันที่ 9 กันยายน  2556   ส่วนบุคคลที่ประสงค์ให้เข้าบัญชี  (เงินของเดือน กันยายน 2556 )  ทางเทศบาลคลองทรายขาว  จะดำเนินเข้าบัญชีให้ในสัปดาห์ถัดไป
    ทางเทศบาลตำบลคลองทรายขาว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผุ้สูงอายุ/ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  มารับเบี้ยยังชีพ ตามวัน / เวลาที่ กำหนด ดังนี้วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่  1 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา10.00-11.00 น. 
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่  8 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา11.00-12.00 น.
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่  7 ณ บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่7 เวลา 13.30-14.30น.


วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่ 4  ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา14.30-15.30 น.
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่ 2  ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา10.00-11.00 น.
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่ 3  ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา11.00-12.00 น.
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่ 5 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา13.30-14.30 น.
วันที่ 9 ก.ย.56 หมู่ที่ 6 ณ หอประชุมหมู่บ้าน เวลา14.30-15.30 น.  
 สำนักปลัดโทร  074- 687251


โทรสาร 074610855

 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 393 คน