ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 14 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองช่างเทศบาลตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 13 เมตร  ยาว 14 เมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  701,000.00  บาท  (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น  688,700  บาท  (หกแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มกราคม. 2562