กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ผู้ประกอบการ ได้ยื่นคำขออนุญาต/คำขอต่อใบอนุญาตฯ
   
 
   

 วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น คณะกรรมการตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ผู้ประกอบการ ได้ยื่นคำขออนุญาต/คำขอต่อใบอนุญาตฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต/ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นไปตามที่ระเบียบกฎหมาย และเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองทราย

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2561