ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561
   
 
   

 ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561