แผนงานสาธารณสุข
     
แผนงานสาธารณสุข โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562 หมู่ที่ 1
   
 
   

 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว มอบให้นายดนรีด หวังขวัญ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวเปิดโครงการ

โดยกลุ่มเป้าหมาย 50 คน เป็นประชาชนทั่วไป  หมู่ที่ 1  บ้านคลองหวะหลัง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม. 2562