ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2564
   
 
   

(23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. นายบุญส่ง เมืองสง กรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองทรายขาว มอบหมายให้ นายอ่ารีด พลนุ้ย เลขานุการกองทุนฯ เปิดการประชุมอนุกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบโครงการ ประจำปี 2564 ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองทรายขาว ได้จัดทำแผนสุขภาพของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลคลองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว เพื่อกำหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชน ที่เกิดจากคนในชุมชนมีการรวมตัวกันจัดทำแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นของตนเองต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองทรายขาว

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564