ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   
 
   

(16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายบุญส่ง เมืองสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองทรายขาว เข้าร่วม โครงการความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จาก ทต.คลองทรายขาว ทต.กงหรา ทต.สมหวัง และทต.ชะรัด เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกงหรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564